Blog Odpocznij na zielonym

Odpoczywaj, relaksuj się, ładuj baterie...

Regulamin

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Odpocznij na zielonym

 1. Definicje
  1. Administrator - Mobile Madness Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jana Twardowskiego 3/35, 35-302 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709762.
  2. Aplikacja - dystrybuowana przez Usługodawcę za pośrednictwem sklepów Google Play i Apple AppStore aplikacja na Urządzenia Mobilne z systemami Android i iOS, umożliwiająca dostęp do Treści na temat Wydarzenia. Aplikacja Mobilna dostępna jest na urządzenia z systemami Android w wersji co najmniej 5.0 certyfikowanymi przez Google tj. zawierającymi zainstalowaną fabrycznie aplikację Google Play Services oraz na urządzenia z systemami iOS w wersji co najmniej 11.0., umożliwiająca dostęp do Treści, w szczególności:
   1. dostęp do bazy Miejsc,
   2. blog
   3. powiadomienia PUSH,
   4. możliwość dodawania Miejsc i komentowania,
   5. formularz kontaktowy do zgłaszania nieprawidłowych treści.
  3. Treść - pojedynczy materiał tekstowy, graficzny, udostępniany przez Administratora lub Użytkownika w ramach Aplikacji, w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
  4. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Aplikacji, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Treści.
  5. Urządzenie Mobilne - przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet, korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS.
  6. Użytkownik - każda osoba posiadająca zainstalowaną Aplikację na swoim Urządzeniu.
  7. Konto - konto Użytkownika zarejestrowane w Aplikacji poprzez podanie adresu e-mail Użytkownika oraz hasła.
  8. Miejsce - fizyczna lokalizacja określona przez pozycję GPS i nazwę.
 1. Informacje ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania (innego niż Aplikacja) zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika.
  4. Umowa o świadczenie Usług, polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Treści znajdujących się w Aplikacji, zostaje zawarta w momencie zainstalowania aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą jej usunięcia.
  5. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Administratora oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur, obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt Aplikacji.
 1. Prawa Autorskie i pokrewne
  1. Wszelkie prawa do Aplikacji oraz do udostępnianych Treści w całości i we fragmentach, w szczególności elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych, generujących i obsługujących Aplikację, są zastrzeżone dla Administratora.
  2. Z chwilą pobrania Aplikacji, Administrator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z niej, zgodnie z jej przeznaczeniem.
  3. Administrator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Treści na zasadach i w czasie określonym w tym Regulaminie.
  4. Licencja, o której mowa w 2 i 3, nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
  5. Przekazywanie osobom trzecim Treści zawartych w Aplikacji dopuszczalne jest przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w Aplikacji i przeznaczonych do tego.
  6. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach.
  7. Użytkownik ma możliwość dodawania Miejsc i ich komentowania. Niektóre z udostępnianych lub przesyłanych treści, np. zdjęcia, mogą być chronione prawami własności intelektualnej. Użytkownik może zamieszczać w Aplikacji wyłącznie zdjęcia na których publikację uzyskał zgodę lub jest ich autorem. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika zdjęcia zawierającego wizerunek osoby/osób lub inny element pozwalający jednoznacznie zidentyfikować daną osobę (tatuaż, blizna itp.) Użytkownik jest zobligowany przed zamieszczeniem danego zdjęcia w Aplikacji uzyskać zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osoby/osób na nim przedstawionej. Wstawienie zdjęcia do Serwisu przez Użytkownika stanowi jednocześnie oświadczenie Użytkownika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia prawem określone w świetle których publikacja zdjęcia w Aplikacji jest dozwolona. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, w tym w szczególności osób, których wizerunek został rozpowszechniony bez wymaganego zezwolenia ponosi Użytkownik, który zamieścił dane zdjęcie. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdjęcia zamieszczane przez Użytkowników.
  8. Użytkownik nie może zamieszczać w Aplikacji zdjęć, których nie jest autorem, a co do których nie posiada zgody na ich publikacje. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia pod adresem Administratora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych wskutek zamieszczenia przez Użytkownika zdjęcia w Aplikacji Użytkownik podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony przed przedmiotowymi roszczeniami osób trzecich oraz pokryje wszelkie uzasadnione koszty jakie poniósł Administrator wskutek podniesienia przedmiotowych roszczeń przez osoby trzecie.
  9. Użytkownik nie może zamieszczać Miejsc o charakterze komercyjnym.
  10. Zabronione jest wgrywanie zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku w Aplikacji.
  11. Administrator rejestruje wszystkie zdjęcia z adresami IP z jakich zostały dodane i w razie uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przestępstwa będzie udostępniać te dane uprawnionym organom ścigania. Administrator udostępni również adresy IP na wniosek organów uprawnionych do zażądania ich udostępnienia.
  12. Niedopuszczalne jest samodzielne umieszczanie przez Użytkowników w Aplikacji przekazów reklamowych, w tym także reklam umieszczonych w postaci wgrywanych zdjęć, w komentarzach, opisach, tagach i innych elementach Aplikacji. Złamanie zakazu opisanego zdaniem poprzedzającym będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem Konta i wszystkich jego elementów.
  13. Administrator zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo bezpowrotnego usunięcia Zdjęć bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny, w szczególności w razie jakichkolwiek wątpliwości co do legalności źródła pochodzenia czy zawieranych treści, zdjęć zawierających znaki wodne innych serwisów, szczególnie serwisów powszechnie znanych, zdjęć z gazet, czasopism, książek, komiksów itp.
  14. Użytkownik udziela Administratorowi licencji niewyłącznej, zbywalnej, dożywotniej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej i globalnej do korzystania, wykorzystywania, dystrybuowania, modyfikowania, uruchamiania, kopiowania, publicznego odtwarzania lub wyświetlania, tłumaczenia jego treści i tworzenia na ich podstawie utworów pochodnych. Oznacza to na przykład, że udostępniając zdjęcie w Aplikacji, użytkownik udziela Administratorowi zgody na przechowywanie, kopiowanie i udostępnianie go innym Użytkownikom.
 2. Zasady udostępniania Treści
  1. Informacje ogólne
   1. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Treści ani parametrów jakości dostępu do Parametry jakości dostępu są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Administratora.
   2. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszania lub zaprzestania prezentacji Treści w części lub w całości.
   3. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji lub Treści w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usługi dla danego Użytkownika.
   4. Instalacja Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego
  2. Wymagania
   1. Użytkownik, chcący uzyskać dostęp do Treści, musi posiadać Urządzenie Mobilne z zainstalowaną Aplikacją.
   2. W celu prawidłowego uruchomienia prezentacji Treści w ramach Aplikacji, wymagane jest:
    1. połączenie bezprzewodowe z siecią Internet,
    2. brak aktywnych blokad typu firewall do routera brzegowego dostawcy usług internetowych Użytkownika, uniemożliwiających nawiązywanie połączenia lub ingerujących w nawiązane połączenie w protokołach wykorzystywanych w związku z prezentacją Treści,
    3. połączenie z Internetem jest wymagane, aby pobrać nowe Treści. Dla Treści już pobranych nie jest ono wymagane.
 3. Reklamacje
  1. Reklamacje z tytułu nieprawidłowego dostępu do Usług należy zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@odpocznijnazielonym.pl
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e-mail,
   3. nazwę i model Urządzenia Mobilnego, na którym wystąpił problem,
   4. nazwę i wersję systemu operacyjnego Urządzenia Mobilnego, na którym wystąpił problem, wersja systemu operacyjnego powinna zostać podana w sposób jak najbardziej szczegółowy, dostępny w menu „Informacje o telefonie” lub podobnym, np. „Android 9.0.1 numer kompilacji KTU84L”, „iOS wersja 1 numer kompilacji 11A4665”,
   5. opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu, dział Aplikacji, rodzaj Treści.
  3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 30 dni liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości.
 1. Polityka Prywatności
  1. Administrator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) (zwanego dalej: „RODO”), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
  2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych niezbędnych w celu wywiązania się z umowy przez Administratora, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
  3. W systemie Użytkownika, Aplikacja ma za jego uprzednią zgodą dostęp do: lokalizacji, galerii, wysyłania powiadomień Push, adresu IP.
  4. Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności, stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze, które mogą znajdować się w Aplikacji, oraz za polityki dostawców Aplikacji w szczególności firm Google i Apple.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji, dotyczących Klienta organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim, informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
  6. W przypadku niedozwolonego korzystania z Aplikacji, niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
  7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Administratora w sposób opisany w punkcie dotyczącym
 2. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks
  2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem odpocznijnazielonym.pl i w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz w Aplikacji mobilnej Odpocznij na zielonym.
  3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą komunikatu w samej Aplikacji.
  4. W przypadku braku akceptacji zmian, użytkownik powinien odstąpić od umowy, poprzez odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia